Czym jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna to wsparcie dla przedsiębiorców, które może być udzielane w różnych formach przez instytucje publiczne. W okresie pandemii koronawirusa jest ona szczególnie ważna dla biznesu, dlatego przygotowaliśmy zestawienie kluczowych informacji jej dotyczących.

Unijna definicja pomocy publicznej

Definicję pomocy publicznej można znaleźć w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dokładnie art. 107) oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi za pomoc publiczną będziemy uznawać wszelką pomoc przyznawaną przez Państwo Członkowskie lub ze źródeł państwowych
w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów.

Co do zasady przepisy wskazują, że pomoc taka jest niezgodna z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Co istotne zakaz ten nie jest zakazem bezwzględnym, przepisy wskazują sytuacje, w których ze względu na korzyści dla całej gospodarki, taka pomoc jest dozwolona, a czasami wręcz wskazana.

Formy pomocy publicznej

Pomoc publiczna może mieć formę m.in. dotacji, ulg podatkowych lub gwarancji, np. w postaci poręczeń, polegać na sprzedaży konkretnych produktów czy usług po cenie niższej niż rynkowa lub na udzieleniu zamówienia publicznego – wyjaśnia Justyna Pater-Synówka, kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków WPT. – Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną w celu dofinansowania inwestycji lub bieżących działań firmy, wdrożenia nowych technologii, optymalizacji działalności firmy do nowych wymogów (np. w zakresie efektywności energetycznej) czy też promocji i wsparcia eksportu – dodaje.

Istnieje również możliwość pozyskania pomocy publicznej na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub stworzenie i utrzymanie miejsc pracy.

Do kogo zwrócić się o pomoc publiczną?

Pomoc publiczna może być finansowana zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych. Udzielać mogą jej banki, ministerstwa, urzędy skarbowe, ZUS, urzędy miejskie i gminne, ale też inne instytucje, w tym instytucje otoczenia biznesu. Jej zakres zależy często od tego, jaki podmiot jej udziela.

– Pomoc publiczna może być udzielana przedsiębiorcom np. jako wsparcie w formie usług szkoleniowych i doradczych, m.in. z zakresu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, jak ma to miejsce w WPT, w ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. W zależności od tego, jaki podmiot jej udziela, różny może być jej zakres jak i grupa adresatów– podsumowuje Pater-Synówka.

Dowiedz się więcej:

Pomoc publiczna w WPT

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024