Regulamin serwisu

„GIEŁDA INNOWACJI”

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie w każdym czasie;
 2. Usługodawca – Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Muchoborskiej 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr rejestrowym KRS 0000004202, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 25 174 500 PLN, NIP 899-22-18-633, REGON 931896820, który umożliwia Zgłaszającym nieodpłatne udostępnienie Wizytówek w ramach Serwisu oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w celu poszukiwania informacji na temat innowacji w celu pozyskania kontaktu i nawiązania współpracy ze zgłaszającym.
 3. Serwis – prowadzona przez Usługodawcę platforma online dostępna w domenie http://sektorinnowacji.pl/gieldainnowacji/;
 4. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zgłaszająca posiadaną przez siebie innowację do publikacji w Serwisie, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i na rzecz której Usługodawca świadczy Usługi;
 5. Użytkownik – każdy kto zaakceptował niniejszy Regulamin i przegląda treść Serwisu;
 6. Usługi – umożliwienie Zgłaszającym oraz Użytkownikom na bezpłatne korzystanie z zasobów Serwisu oraz funkcji jakie oferuje, szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie;
 7. Wizytówka – zgłoszone przez Zgłaszającego informacje na temat posiadanej innowacji, preferowanego modelu współpracy, danych kontaktowych Zgłaszającego oraz prowadzonych mediów społecznościowych, zamieszczone w Serwisie;
 8. Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz za pośrednictwem którego Zgłaszający wysyła Wizytówkę – http://sektorinnowacji.pl/dodajinnowacje/;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);
 10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.);
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.);
 13. Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).

II. ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Zgłaszającemu bezpłatnego promowania posiadanych przez niego innowacyjnych produktów, usług i technologii, poprzez umieszczenie przez niego (Zgłaszającego) w Serwisie swojej Wizytówki, jak również umożliwia Użytkownikom poszukiwanie informacji na temat innowacyjnych usług, produktów i technologii celem pozyskania kontaktu i nawiązania współpracy ze Zgłaszającym.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w celu innym niż określony w pkt 1, w szczególności poprzez zamieszczenie przez Zgłaszającego ofert pracy oraz ofert sprzedaży ściśle określonych produktów i usług, w tym poprzez podawanie ich cen.
 3. Usługi udostępniane są elektronicznie w Serwisie pod adresem https://www.sektorinnowacji.pl/gieldainnowacji/.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu przez Zgłaszającego i Użytkowników może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. W ramach Serwisu możliwe jest:
 • Przeglądanie zawartości Serwisu;
 • Dodawanie Wizytówek, z zastrzeżeniem pkt 8 rozdział III;
 • Poszukiwanie informacji na temat innowacji celem pozyskania współpracy biznesowej.
 1. Aby móc korzystać z Serwisu w pełnym zakresie Zgłaszający winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  • posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz
  • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w lit. a powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
 2. Wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego oraz jego wysłanie przez Zgłaszającego, a w przypadku Użytkownika rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, a w szczególności jest formą wyrażenia zgody na ujawnienie informacji przesłanych w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Przesłanie Wizytówki możliwe jest po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania Usługi.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 5. Treści publikowane w Serwisie, w tym szczególności Wizytówki, komunikaty, materiały tekstowe, graficzne lub wideo są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i praw własności przemysłowej Usługodawcy, Zgłaszającego lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych.
 6. Zgłaszający składa Wizytówkę przez wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego oraz jego wysłanie.
 7. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić wyłącznie Zgłaszający uprawniony do ujawniania informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.
 8. Warunkiem przyjęcia Wizytówki jest prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w Serwisie oraz zgodność przesłanych informacji z pozostałymi zapisami Regulaminu.
 9. Usługodawca może wezwać Zgłaszającego za pośrednictwem adresu e mail wskazanego w Formularzu Zgłoszeniowym do potwierdzenia prawdziwości informacji stanowiących treść Formularza zgłoszeniowego, w tym danych kontaktowych, oraz potwierdzenia informacji stanowiących treść oświadczenia, o którym mowa w rozdz. III pkt 10, w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu przesłania wezwania. Brak przedstawienie stosownych dokumentów stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 10. Zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę na adres e‑mail marketing@technologpark.pl o zmianie informacji stanowiących treść Formularza zgłoszeniowego, w szczególności danych kontaktowych.
 11. Wysłanie Wizytówki nie zobowiązuje Usługodawcy do jej przyjęcia i publikacji. Każda Wizytówka poddana jest procesowi weryfikacji w ciągu 3 dni roboczych od jej wysłania i po jej akceptacji przez Usługodawcę zostaje przyjęte do realizacji.
 12. Usługodawca na wniosek Zgłaszającego może wprowadzić zmiany w treści opublikowanej Wizytówki. W tym celu Zgłaszający składa wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail marketing@technologpark.pl, w którym określa proponowany zakres zmiany. Publikacja zmienionej Wizytówki następuje w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość edycji przesłanej Wizytówki w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.
 14. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę nieprzestrzegania przez Zgłaszającego Regulaminu, Usługodawca wzywa Zgłaszającego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym do usunięcia naruszenia w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu przesłania informacji o naruszeniu. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, w przypadku nieusunięcia naruszenia Regulaminu wskazanego w wezwaniu, Usługodawca może odmówić publikacji Wizytówki lub jej zmiany, natomiast w przypadku opublikowanej Wizytówki może zdecydować o jej usunięciu z Serwisu. Informację o usunięciu Wizytówki lub odmowie publikacji Usługodawca przekazuje na adres mailowy wskazany przez Zgłaszającego w Formularzu zgłoszeniowym w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu upływu terminu do usunięcia naruszenia. Usunięcie Wizytówki lub brak jej publikacji nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zgłaszającego względem Usługodawcy.
 15. Wizytówki będą usuwane z Serwisu na wniosek Zgłaszającego przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail marketing@technologpark.pl w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu przesłania wniosku.
 16. Wizytówki są publikowane nieodpłatnie.
 17. Wizytówki są publikowane w Serwisie w sposób chronologiczny, tzn. w kolejności ich dodania (najnowsza Wizytówka jest wyświetlana na początku Serwisu).
 18. Usługodawca nie pośredniczy i nie jest stroną w zawieranych pomiędzy Zgłaszającym, a Użytkownikami transakcjach, ani nie udziela Użytkownikom informacji na temat prowadzonej przez Zgłaszającego działalności gospodarczej, w tym o posiadanej przez Zgłaszającego innowacji oraz świadczonych produktach i usługach.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczonych w Wizytówkach.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Wizytówki i osiągnięcia zakładanych przez Zgłaszającego efektów.
 21. Zgłaszający zobowiązany jest by treść danej Wizytówki była prawdziwa, rzetelna, kompletna, przedstawiała rzeczywistą informację na temat posiadanej innowacji oraz była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczyła legalnych produktów, usług i technologii, nie naruszała norm etyczno-moralnych, oraz nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Zgłaszającego treści o charakterze bezprawnym oraz naruszającym dobre obyczaje, w tym zawierające znamiona dyskryminacji. W szczególności zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawanie treści niezgodnych z faktami, mowa nienawiści.
 22. Wszelką odpowiedzialność za treść Wizytówki, jej prawdziwość, zgodność z przepisami prawa, prawami autorskimi, własności intelektualnej oraz wynikłymi z tego tytułu następstwami ponosi Zgłaszający wypełniający Formularz zgłoszeniowy, będący autorem przedmiotowej Wizytówki.
 23. Zgłaszający, przesyłając w Formularzu zgłoszeniowym logotyp swojej firmy oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawa do tego logotypu. Jednocześnie, z chwilą przesłania logotypu w Formularzu zgłoszeniowym Zgłaszający udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usługi na rzecz Zgłaszającego licencji, zezwalającej na korzystanie z logotypu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet.
 24. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci przeciwko Usługodawcy z roszczeniami o naruszenie przepisów prawa, w tym praw własności intelektualnej, norm moralno-etycznych, niniejszego Regulaminu lub każdych innych roszczeń będących następstwem umieszczonej Wizytówki, Zgłaszający zobowiązany jest przystąpić do sporu w charakterze strony w miejsce Usługodawcy, o ile będzie to formalnie dopuszczalne, niezwłocznie po poinformowaniu przez Usługodawcę o zaistniałym sporze.
 25. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Zgłaszającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.),
  a Zgłaszający zobowiązany jest udzielić Usługodawcy w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Usługodawca może odmówić świadczenia Usług.
 26. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualności i dokładność Wizytówek opublikowanych w zasobach Serwisu.
 27. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego, bądź jego zasobów danych, w tracie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego wirusów komputerowych.
 28. Usługodawca strony zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis.
 29. Awarie techniczne serwisu nie są zależne od Usługodawcy, a ich wystąpienia nie da się przewidzieć. Administrator nie ponosi za odpowiedzialności za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej.
 30. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawne działanie Serwisu wynikające z niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej.
 31. Usługodawca nie ponosi odpowiedniości za utratę jakichkolwiek danych wywołanych działaniem nieuprawnionych osób trzecich.

IV. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) zgromadzonych oraz przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest spółka „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, REGON: 931896820, NIP: 8992218633, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004202, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości: 25 174 500,00 zł, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Zgłaszającego niezbędne do wykonywania Usługi: imię i nazwisko, nazwa stanowiska, dane kontaktowe (adres e-mailowy, numer telefonu), adres IP oraz lokalizację.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.
 4. Dane osobowe zbierane są na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego.
 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu prawidłowego wykonywania Usługi między Usługodawcą a Zgłaszającym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia świadczenia Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu, tj. na okres do 30 dni liczonych od momentu przesłania wniosku o usunięcie wizytówki, o którym mowa w rozdz. III pkt 3 Regulaminu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszający ma prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). Ponadto Zgłaszający ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane zgromadzone przez administratora danych osobowych mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim.
 9. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 10. Dane osobowe przechowywane przez administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy.

V.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub nieprawidłowości w zakresie realizacji Usług opisanych Regulaminem każdy ze Zgłaszających ma prawo wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną pod adres e-mail: marketing@technologpark.pl .
 2. Reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W reklamacji musi być zawarta istota problemu, którego reklamacja dotyczy i dane umożliwiające jego identyfikację. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji jeśli przedstawione przez Zgłaszającego nie będą jasne. Reklamacje, które nie będą spełniały powyższych wymogów pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni licząc od dnia ich złożenia.
 4. Zgłaszający zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Zgłaszającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail udostępniony przez Zgłaszającego w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku zakończenia prowadzenia Serwisu oraz czasowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia RODO, i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot Usługi.
 5. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Interpretacja Regulaminu użytkowania Serwisu należy wyłącznie do Usługodawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 14 grudnia 2022 r.