Jak szukać form wsparcia finansowego dla biznesu?

Istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój biznesu. Dostępne są opcje odpowiednie zarówno dla osób, które dopiero decydują się na założenie własnej firmy, jak i dla działających już na rynku przedsiębiorstw różnej skali np. startupów lub firm sektora MŚP. Przedstawiamy przegląd najważniejszych źródeł uzyskania funduszy dla biznesu.

Fundusze Europejskie

Jednym z najważniejszych źródeł środków finansowych, które można uzyskać na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, są Fundusze Europejskie. Możliwości skorzystania z nich jest naprawdę dużo. Prowadzonych jest wiele projektów, które można dopasować do skali działalności, profilu i konkretnych potrzeb firmy. Aktualne konkursy, w ramach których można aplikować o dofinansowania, znajdują się na portalu Funduszy Europejskich. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania ze środków unijnych opisane są na wymienionym wyżej portalu. Możliwe jest również uzyskanie ich w jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Zlokalizowane są one w całym kraju, a pełen ich wykaz dostępny jest pod tym linkiem.

Z Funduszy Unijnych można korzystać głównie za pośrednictwem różnego typu instytucji, zajmujących się ich rozdysponowaniem. W kwestii przedsięwzięć związanych z innowacjami i projektami badawczo-rozwojowymi jedną z najważniejszych instytucji pośredniczących jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przekazujące środki do biznesu m.in. w ramach dwóch programów operacyjnych UE – Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC). NCBR przeprowadza konkursy m.in. takie jak Szybka Ścieżka, dedykowane różnym sektorom rynku. Informacje o propozycjach dofinansowania dla firm zapośredniczonych przez NCBR można uzyskać na stronie instytucji.

Więcej informacji od NCBR

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE wymaga odpowiedniego zaplanowania i przygotowania, często obszernego wniosku. Pomagają w tym instytucje otoczenia biznesu takie jak Wrocławski Park Technologiczny.

W ramach naszego autorskiego mechanizmu Bon na dotację oferujemy bezzwrotne wsparcie dla firm realizujących projekty B+R. Umożliwia on sfinansowanie do 100% kosztów stałych przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania ze środków UE, na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Skorzystać z niego mogą zarówno rezydenci WPT, jak i inne osoby czy firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie naszego zaplecza laboratoryjnego i biznesowego – wyjaśnia Justyna Pater-Synówka, p.o. kierownika oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków w WPT.

Więcej informacji o Bonie na Dotację

Pomoc de minimis

Inną formą uzyskania środków finansowych dla firmy może być skorzystanie z pomocy de minimis, czyli formy wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców, której zasady udzielania regulowane są przez Komisję Europejską. Jest ona elementem wielu programów zakładających wspieranie rozwoju biznesu. Udziela jej również WPT.

We Wrocławskim Parku Technologicznym tworzymy warunki do rozwoju badawczych oraz innowacyjnych projektów biznesowych. Jedną z form wsparcia, którego udzielamy, jest właśnie pomoc de minimis. Zapewniamy w ramach niej dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i biznesowej na preferencyjnych warunkach. Przykładowo, koszty korzystania z naszej infrastruktury technicznej laboratoriów i prototypowni mogą zostać zmniejszone nawet o 80%.– komentuje Justyna Pater-Synówka.

Najczęściej wartość udzielanej pomocy de minimis stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę. Z zastrzeżeniem, że , pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w okresie trzech lat podatkowych.

Więcej informacji o pomocy de minimis

Na start biznesu

Osoba planująca założenie firmy ma szereg możliwości uzyskania dofinansowania, począwszy od pozyskania środków z Urzędu Pracy w formie jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy (więcej informacji >). Kolejną możliwością jest udział w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie w starcie”, umożliwiającym uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności lub utworzenie miejsca pracy (więcej informacji >). To jednak niejedyne opcje dla nowego przedsiębiorcy oferowane ze strony państwa – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.

Więcej informacji o finansowaniu rozwoju firmy na biznes.gov.pl

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych działająca na rzecz przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Prowadzone są w ramach niej różnorodne projekty, które pozwalają na uzyskanie środków na założenie i rozwój biznesu.

Przykładowo, w ramach platformy www.startuppfr.pl, PFR oferuje serię różnego typu ułatwień, nie tylko środków finansowych, dla startupów. Jedną z kluczowych instytucji wchodzących w skład PFR z punktu widzenia biznesu jest PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach współpracy z nią możliwe jest pozyskanie środków na dokapitalizowanie, rozwój działalności zagranicznej, rozbudowę infrastruktury, rozwój nowych produktów, realizacje inwestycji czy rozwój kompetencji. Mają one formę m.in. dofinansowań, grantów lub pożyczek. Więcej informacji można uzyskać pod tym adresem:

Więcej o programach PFR

Programy wsparcia biznesu, w ramach których można pozyskać środki finansowe, prowadzą również inne instytucje państwowe takie jak np. Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten ostatni umożliwia m.in. skorzystanie z inicjatywy Unii Europejskiej JEREMIE – jest to forma wsparcia finansowego, oferowanej mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą w poprzez np.. mikropożyczki czy poręczenia.

Inkubatory Przedsiębiorczości

Wsparcie dla firm, szczególnie tych na początku swojej biznesowej drogi, oferują też inkubatory przedsiębiorczości.

Choć najczęściej nie przekazują one bezpośrednio środków finansowych do firm, umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej przy znacznym ograniczeniu kosztów np. opłat za wynajem lokalu czy korzystania z różnego typu oprogramowania. Przykładem takich miejsc są inkubatory przedsiębiorczości WPT – Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii WPT oraz Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w których tworzymy przestrzeń ułatwiającą start w biznes – komentuje Małgorzata Dynowska, zastępca dyrektora ds. inkubacji i rozwoju firm WPT.

Inkubatory Przedsiębiorczości WPT

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024

  • 20 lutego, 2024