Nowe technologie w zakresie energii (I konkurs)

Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Ma on w szczególności przyczynić się do wzrostu potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), rozwoju inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej), obniżenia emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Całkowity budżet dla I konkursu to 377,7 mln zł. Do 12.01.2022 roku z wnioskiem mogą do niego wystąpić konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji 9 miesięcy,
  • Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji2 lat,
  • Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Więcej informacji i aplikacja: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2

Źródło informacji: www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024