Biomedycyna może zmieniać oblicze terapii przeciwnowotworowych – rozmowa z Wojciechem Szlasą

Biomedycyna może zmieniać oblicze terapii przeciwnowotworowych – rozmowa z Wojciechem Szlasą

W jaki sposób najnowsze odkrycia w dziedzinie biomedycyny mogą zmieniać oblicze terapii przeciwnowotworowych? Rozmawiamy o tym z Wojciechem Szlasą – młodym badaczem, który pracuje naukowo nad opracowywaniem innowacyjnych metod leczenia raka.

Co skłoniło Cię do zajęcia się badaniami nad nowoczesnymi terapiami przeciwnowotworowymi?

Inspiracją dla mnie była chęć zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw rozwoju nowotworów i możliwości ich zwalczania. Fascynuje mnie potencjał, jaki drzemie w nowoczesnych terapiach, takich jak terapie celowane, immunoterapia czy terapie genowe, w zmienianiu prognostyk i poprawie jakości życia pacjentów.

Jakie wyzwania naukowe napotykasz w swoich badaniach?

Największym wyzwaniem jest złożoność choroby nowotworowej. Każdy przypadek jest unikalny, co wymaga indywidualnego podejścia do terapii. Ponadto, rozwój nowych terapii wymaga skrupulatnych badań i testów, co jest czasochłonne i kosztowne. Wyzwaniem jest także zrozumienie mechanizmów odporności nowotworów na istniejące terapie i opracowanie metod, które pozwolą przełamać te mechanizmy.

W jaki sposób Twoje badania odpowiadają na potrzeby rynku?

Rynek terapii przeciwnowotworowych dynamicznie się rozwija, reagując na potrzebę lepszego, bardziej spersonalizowanego leczenia. Moje badania koncentrują się na identyfikacji nowych celów terapeutycznych i opracowywaniu terapii, które mogłyby być skuteczne wobec konkretnych typów nowotworów. To bezpośrednio odpowiada na zapotrzebowanie rynku na nowe, bardziej skuteczne i mniej toksyczne opcje leczenia.

Jak widzisz przyszłość terapii przeciwnowotworowych i jaki może być Twój wkład w ten obszar?

Przyszłość terapii przeciwnowotworowych widzę w kontynuacji rozwoju terapii spersonalizowanych i precyzyjnych, które będą dokładnie dopasowane do genetycznego profilu nowotworu oraz indywidualnych cech pacjenta. Mój wkład w ten obszar może polegać na opracowaniu nowych metod terapeutycznych, opartych na tworzeniu porów w błonach komórek nowotworowych, co umożliwią jeszcze bardziej spersonalizowane podejście do leczenia nowotworów, zwiększając tym samym skuteczność terapii i poprawiając jakość życia pacjentów.

Co mogłoby przyspieszyć rozwój i wdrożenie nowych terapii przeciwnowotworowych?

Kluczem jest współpraca między ośrodkami badawczymi, uniwersytetami, branżą farmaceutyczną i regulatorami. Wymiana wiedzy i zasobów może znacznie przyspieszyć proces badawczy i etapy kliniczne, co przybliży nas do wprowadzenia nowych terapii na rynek. Ponadto, wsparcie finansowe ze strony państwa i organizacji międzynarodowych może znacząco przyczynić się do przyspieszenia badań i ich

Jakie są obecne luki na rynku terapii przeciwnowotworowych, które Twoje badania mogą pomóc wypełnić?

Jedną z głównych luk na rynku jest brak skutecznych terapii dla niektórych agresywnych i trudno wyleczalnych typów nowotworów. Moje badania koncentrują się na opracowywaniu nowych mechanizmów terapii przeciwnowotworowych oraz na molekularnych celów terapeutycznych, które mogą prowadzić do opracowania terapii celowanych, skuteczniejszych w przypadkach, gdzie tradycyjne metody zawodzą. Oprócz tego, istnieje potrzeba terapii z mniejszymi skutkami ubocznymi, co również jest obszarem moich badań.

W jaki sposób postępy w nauce umożliwiają adresowanie tych luk?

Nauka dostarcza nam coraz to nowszych narzędzi i metod, które pozwalają na głębsze zrozumienie biologii nowotworów. Dynamika molekularna błon biologicznych okazała się w moim przypadku strzałem w dziesiątkę, ponieważ pozwoliła mi jeszcze przed rozpoczęciem badań zasymulować efekt biologiczny, a potem Postępy w genomice, biologii molekularnej i technologiach bioinformatycznych umożliwiają identyfikację i analizę specyficznych zmian genetycznych odpowiedzialnych za rozwój i progresję nowotworów. Dzięki temu możemy tworzyć terapie, które są bardziej celowane i skuteczne, a jednocześnie mniej inwazyjne dla pacjenta.

Jakie znaczenie mają współprace między naukowcami a przemysłem w rozwoju nowych terapii przeciwnowotworowych?

Współprace te są niezwykle ważne, ponieważ łączą wiedzę teoretyczną i badawczą ze światem aplikacji klinicznych i komercjalizacji. Naukowcy dostarczają innowacyjne pomysły i odkrycia, natomiast przemysł farmaceutyczny dysponuje zasobami i doświadczeniem w przeprowadzaniu badań klinicznych, produkcji oraz dystrybucji. Współpraca ta przyspiesza proces wprowadzania nowych terapii na rynek, co jest kluczowe dla szybkiego adresowania niezaspokojonych potrzeb pacjentów.

Ważne są również miejsca, w których takie inicjatywy mogą się rozwijać. Na pewno we Wrocławiu to właśnie WPT oferuje kompleksowe wsparcie dla firm na różnych etapach rozwoju, co jest idealne dla mojej firmy badawczo-rozwojowej w branży biomedycznej. Dodatkowo wsparcie z różnych organizacji samorządów lokalnych Wrocławia oferują wsparcie na start i rozpoczęcie swojej działalności.

Jakie wyzwania stoi przed nauką w kontekście szybko zmieniających się potrzeb rynku terapii przeciwnowotworowych?

Głównym wyzwaniem jest szybkość, z jaką musimy reagować na te zmiany. Nauka wymaga czasu – na badania, eksperymenty, testy kliniczne – podczas gdy potrzeby rynku ewoluują bardzo dynamicznie. Musimy znaleźć równowagę między dokładnością a szybkością badań, aby nowe terapie były zarówno skuteczne, jak i bezpieczne. Innym wyzwaniem jest finansowanie; szybkie tempo badań wymaga znaczących inwestycji, co nie zawsze jest łatwe do zapewnienia.

W jaki sposób możemy lepiej dostosować proces badawczy do potrzeb rynku, nie tracąc przy tym na rygorze naukowym?

Kluczowe jest budowanie mostów komunikacyjnych między naukowcami, przemysłem, a regulatorami. Wczesne i ciągłe dialogi mogą pomóc w identyfikacji najpilniejszych potrzeb rynku i kierowaniu badań w taki sposób, aby odpowiadały na te potrzeby. Ponadto, adaptacyjne projektowanie badań klinicznych, które umożliwia odpowiednie dostosowania w trakcie ich trwania, może zwiększyć ich wartość dla rynku, jednocześnie utrzymując wysoki standard naukowy.

W naszym regionie, kluczowym wyzwaniem jest integracja innowacyjnych technologii i metod badawczych z tradycyjnymi modelami przemysłowymi, co wymaga zrozumienia i wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Współpraca międzysektorowa, wraz z inwestycjami w edukację i rozwój umiejętności badawczych, może przyspieszyć wprowadzanie na rynek skutecznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb konsumentów rozwiązań. Zatem, poprzez wspieranie otwartości na innowacje, promowanie współpracy i elastyczności w procesach badawczych, możemy lepiej dostosować działania badawcze do potrzeb rynku, nie tracąc przy tym na rygorze naukowym.

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024