I konkurs Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

I konkurs Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 220 mln zł na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w II konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG. Wnioski konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, przedsiębiorstw lub innych podmiotów będą przyjmowane w dniach 31 lipca – 31 października 2023 roku.

23 czerwca 2023 r. na stronie NCBiR został ogłoszony II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG.

Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w naszym kraju to cel główny Programu HYDROSTRATEG.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa.

W konkursie mogą brać udział:

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum.

W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów, a co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi  3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBiR.

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

 • 2 lipca, 2024

 • 27 czerwca, 2024

 • 11 czerwca, 2024