Jak FRW zmienia oblicze biznesu?

Jak FRW zmienia oblicze biznesu?

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jako instytucja otoczenia biznesu, odgrywa kluczową rolę w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu swojej 32-letniej historii wałbrzyska fundacja udzieliła blisko 6 tysięcy pożyczek na kwotę przekraczającą 788 milionów złotych, co przyczyniło się do powstania ponad 1000 nowych firm. Jednak to ostatnie 11 lat pod przewodnictwem Roberta Jagły przyniosło przełomowe zmiany – aż 691 milionów złotych trafiło do niemal 4 tysięcy przedsiębiorstw z całego kraju. FRW, oprócz udzielania pożyczek, angażuje się także w organizację szkoleń, konferencji i wspieranie cennych inicjatyw społecznych. O jego działalności rozmawiamy z Prezesem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – Robertem Jagłą .

Jak FRW wspiera rozwój innowacji i przedsiębiorczości?

Robert Jagła: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją otoczenia biznesu, która od ponad 30 lat buduje silną gospodarczo Polskę, rozwijając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Podmioty Ekonomii Społecznej, czy grup producentów rolnych. Nieustanny rozwój fundacji, pozwala sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców i zapewnić kompleksową opiekę. W ofercie instytucji znajdują się atrakcyjne programy pożyczkowe pozwalające przedsiębiorcom realizować nowe przedsięwzięcia. Obecnie fundacja realizuje unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie 6 województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Oferuje m.in. wsparcie w formie niskooprocentowanych pożyczek na start, rozwój i realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. FRW daje najlepsze wzorce oraz inspiruje do działania, dlatego od 2015 roku nagradza najprężniej działające przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska. Razem z portalem naszbiznes24.pl jest organizatorem Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. Pretendenci do statuetek „Gwiazd Biznesu 2024″ mogą zgłaszać się w następujących kategoriach: Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Podmiot Ekonomii Społecznej, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja, Samorząd Przyjazny Biznesowi. Zgłoszenia przyjmowane będą do września 2024 roku. Uczestnictwo w rywalizacji jest bezpłatne. Wyboru laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji. W tym roku wręczenie nagród zaplanowano na 4 października 2024 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. FRW prowadzi również szkolenia i organizuje konferencje, podczas których przekazuje wiedzę na tematy godne uwagi. Od początku istnienia pomaga również realizować cenne inicjatywy społeczne. Jest zaangażowany w życie lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego. Wśród tych, którym pomaga realizować pasje i rozwijać skrzydła, są przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych, organizatorzy licznych akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

Z jakich konkretnych instrumentów przedsiębiorcy i innowatorzy mogą obecnie skorzystać w FRW?

W ramach Funduszu Dostępności oferujemy wsparcie finansowe w postaci pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Finansujemy nawet do 2 mln zł ze stałym oprocentowaniem od 0,15% —sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kulturalne, szkoły wyższe i inne podmioty uprawnione. Pożyczkę można przeznaczyć na inwestycje, dostosowujące budynki do potrzeb osób z ograniczeniami mobilności lub percepcji. To szansa na stworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich! Wprowadziliśmy także zupełnie nowy program wsparcia dedykowany Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES). Od roku 2017 udzielaliśmy już pożyczek na założenie oraz rozwój takich przedsiębiorstw, a teraz wracamy z nowym programem finansowania. Nowa inicjatywa obejmuje przedsiębiorstwa społeczne z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wsparcie finansowe jest dostępne zarówno na start PES, jak i na jego dalszy rozwój. Maksymalna kwota finansowania sięga aż 500 tysięcy złotych. To istotne, że w ramach tego programu podmioty te będą mogły ubiegać się ❑ umorzenie 25% wypłaconego kapitału, pod warunkiem osiągnięcia wymiernych korzyści społecznych. Podmioty Ekonomii Społecznej są ważnym elementem w polskiej gospodarce, wymagającym znaczącego wsparcia finansowego. Dzięki temu programowi przedsiębiorstwa społeczne będą miały możliwość prowadzenia działalności w sposób ciągły oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Całkowita kwota dostępnych środków na wsparcie PES-ów sięga blisko 8 milionów złotych.

Co Pana zdaniem jest dziś kluczowe w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce?

Dziś kluczowym elementem w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce jest zapewnienie wsparcia finansowego oraz infrastrukturalnego dla startupów i małych przedsiębiorstw. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego uznaje, że innowacyjność i przedsiębiorczość są kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój gospodarczy regionu oraz kraju jako całości. Dlatego też, wspieramy projekty i inicjatywy mające na celu stymulowanie innowacji, tworzenie warunków dla rozwoju nowych technologii oraz wspieranie przedsiębiorczości, zwłaszcza w sektorach strategicznych. Ponadto, w kontekście szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego, istotne jest również rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności adaptacyjnych wśród przedsiębiorców i pracowników, co pozwoli im skuteczniej konkurować na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Na według Pana co powinni dziś zwracać uwagę przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje innowacje?

Po pierwsze, należy skupić się na identyfikacji rzeczywistych potrzeb rynkowych oraz poszukiwaniu rozwiązań, które mogą przynieść wartość dodaną dla klientów i społeczności lokalnej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest zainteresowany projektami innowacyjnymi, które mają potencjał przyczynienia się do rozwoju regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Po drugie, przedsiębiorcy powinni dbać o klarowność i wiarygodność swoich planów biznesowych oraz projektów inwestycyjnych. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podejmuje decyzje dotyczące udzielania wsparcia na podstawie analizy potencjału biznesowego i społecznego projektu, dlatego istotne jest przedstawienie solidnych i przemyślanych planów rozwoju. Kolejnym istotnym aspektem jest świadomość możliwości finansowania. Przedsiębiorcy powinni śledzić dostępne programy i instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, dotacje czy fundusze inwestycyjne, które mogą wesprzeć rozwój ich innowacyjnych projektów. Wreszcie, ważne jest również budowanie partnerskich relacji z innymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji i przedsiębiorczości. Współpraca i wymiana doświadczeń mogą przynieść wiele korzyści, w tym możliwość udziału w projektach wspólnych.

Jakie znaczenie wg. Pana ma wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości dla regionu i gospodarki?

Wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości ma ogromne znaczenie dla regionu i gospodarki z wielu powodów. Innowacyjne przedsiębiorstwa przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, co przekłada się na zwiększenie dochodów i poprawę warunków życia mieszkańców regionu. Wsparcie dla przedsiębiorczości sprzyja również tworzeniu konkurencyjności, co może przyciągać nowych inwestorów i przedsiębiorców do regionu. Innowacje mogą prowadzić do powstawania nowych technologii, produktów i usług, które mogą mieć zastosowanie w różnych sektorach gospodarki. To z kolei może prowadzić do zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw, co przekłada się na wzrost produktywności i innowacyjności gospodarki jako całości. Wspieranie innowacji może prowadzić do rozwoju sektorów strategicznych, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Przykładowo, rozwój sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych może przyczynić się do budowy tzw. „smart cities” oraz stymulować rozwój innych sektorów, takich jak zdrowie czy edukacja. Wreszcie, innowacje mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwój nowych rozwiązań technologicznych, które mogą wpływać pozytywnie na różne sfery życia, takie jak zdrowie, transport czy środowisko naturalne.

Jak instytucja ocenia znaczenie inicjatyw takich jak SIB i Sektor Innowacji?

Strefa Informacji Biznesowej stanowi dla przedsiębiorców ważne źródło informacji biznesowych oraz wsparcia w rozwoju działalności. Jest to społeczność, która ułatwia podejmowanie decyzji i rozwój przedsiębiorstw. Sektor Innowacji, z kolei, koncentruje się na promowaniu i rozwijaniu nowatorskich rozwiązań oraz wspieraniu firm działających w sektorach nowoczesnych technologii. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla stymulowania rozwoju nowych technologii oraz wzmacniania konkurencyjności regionu na rynku międzynarodowym. Jako Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, widzimy ogromny potencjał tych inicjatyw w kontekście wspierania przedsiębiorczości i promowania innowacji w naszym regionie.

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024