Jak lokalne agencje wspierają rozwój biznesu?

Jak lokalne agencje wspierają rozwój biznesu?

Dzięki programom finansowanym z Funduszy Europejskich oraz różnorodnym inicjatywom, agencje takie jak Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego stwarzają korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i technologicznego regionu. Jakie konkretne instrumenty są dostępne dla firm, jaką rolę odgrywają wykwalifikowani pracownicy w procesie innowacji oraz na co powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoje innowacje? Opowiada o tym Anna Krupińska z WARR.

Jak Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój innowacji i przedsiębiorczości?

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją otoczenia biznesu, której celem jest promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, aby stymulować rozwój gospodarki w regionie. Stale rozwijamy i ulepszamy metody wspierania lokalnych przedsiębiorców na wszystkich etapach ich działalności. Wsparcie dla przedsiębiorców to oferta miejsca do prowadzenia działalności, jak i pomoc finansowana ze środków unijnych. Nasz obiekt przy ulicy Karmelkowej we Wrocławiu pełni rolę centralnego punktu, w którym zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogą skorzystać z różnorodnych usług w jednym miejscu. Mieści się tu także biuro WARR, w którym zespół pożyczkowy i zespół projektów prorozwojowych zawsze chętnie przedstawi bieżącą ofertę dotacji zwrotnych i bezzwrotnych. Prowadzimy działania informacyjne i spotkania z Przedsiębiorcami oraz indywidualne konsultacje z osobami zainteresowanymi przystąpieniem do projektów. Pomagamy naszym Beneficjentom na każdym etapie realizowanego wsparcia zarówno w wyborze odpowiedniego projektu, jak i w przygotowaniu dokumentacji rekrutacyjnej. Prowadzimy doradztwo biznesowe w formie dostosowanej do potrzeb przedsiębiorców: w biurze, telefonicznie i online. W naszej ofercie dostępne są korzystne formy finansowania, które stwarzają możliwości rozwoju, zwiększania konkurencyjności i wspierają innowacyjność.  Działania Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego prowadzą do powstania środowiska sprzyjającego innowacjom i przedsiębiorczości, które stymuluje rozwój gospodarczy i technologiczny.

Z jakich konkretnych instrumentów przedsiębiorcy i innowatorzy mogą obecnie skorzystać w WARR?

Są to aktualnie programy finansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, głównie dofinansowania na szkolenia i studia podyplomowe. Projekt „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” skierowany jest do przedsiębiorców z Dolnego Śląska, którzy chcą wysłać swoich pracowników na usługi rozwojowe mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracujących u nich osób. Szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, które są niezbędne do wprowadzenia innowacji w firmie. Pracownicy mogą dzięki nim aktualizować swoją wiedzę zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami, co pozwala przedsiębiorstwu na bycie na bieżąco z postępem technologicznym. Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy” to z kolei odpowiedź na niepokojące zjawisko zwolnień w ostatnim czasie. W ramach tego projektu osoby, które zostały przewidziane do zwolnienia czy zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika mają szansę na uzyskanie stuprocentowego finansowania szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. Są objęci kompleksowym wsparciem ze strony doradcy zawodowego, psychologa czy też mają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych. Wprowadzanie takich rozwiązań jest konieczne, aby utrzymać dobrego pracownika na rynku pracy, pokazać mu nowe szanse rozwoju i ścieżki kariery na rynku. Tylko dobrze wykwalifikowana kadra może przyczyniać się do rozwoju gospodarki. To od wykorzystania ich potencjału zależy rozwój regionu i podniesienie innowacyjności. Szkolenia z zakresu kreatywności, myślenia projektowego (design thinking) i zarządzania innowacjami mogą stymulować innowacyjne myślenie wśród pracowników. Szkolenia z zakresu przywództwa i zarządzania zmianą mogą pomóc liderom w skutecznym wprowadzaniu innowacji i zarządzaniu zespołami w dynamicznym środowisku. Projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR” skierowany jest do wszystkich osób dorosłych zamieszkujących subregion wrocławski i ma na celu zachęcić osoby dorosłe niezależnie od ich sytuacji na rynku pracy do wzięcia udziału w szkoleniach i kursach zawodowych. Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka, a Baza Usług Rozwojowych, z której można wybrać interesujące osobę szkolenia jest stale aktualizowana i uzupełniana. Pamiętajmy, że Przedsiębiorstwa inwestujące w rozwój swoich pracowników poprzez szkolenia są w stanie szybciej adaptować się do zmian rynkowych i wprowadzać nowe produkty lub usługi. Lepsze kwalifikacje pracowników przekładają się na wyższą jakość produktów i usług, co zwiększa konkurencyjność firmy, dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji. Poza dotacjami mamy w naszej ofercie „Pożyczkę na rozwój”. To instrument skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska, którzy planują nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, lub na bieżące wydatki związane z planowaną działalnością. Instrument cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem i ma na celu poprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorców, aby mogli stale inwestować w rozwój działalności.

Co według Pani jest dziś kluczowe w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce?

Kluczowym elementem w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce są wykwalifikowani pracownicy, ponieważ to oni wnoszą unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które umożliwiają tworzenie nowatorskich rozwiązań. Wykwalifikowani specjaliści potrafią identyfikować potrzeby rynkowe, analizować dane, a także projektować i wdrażać zaawansowane technologie. Ich kreatywność i zdolność do myślenia nieszablonowego są niezbędne do opracowywania nowych produktów i usług, które mogą przewyższać istniejące rozwiązania. Ponadto, wykwalifikowani ludzie mają zdolność do efektywnej współpracy w zespole, co jest kluczowe w procesie innowacyjnym, gdzie interdyscyplinarność i integracja różnych perspektyw mogą prowadzić do przełomowych odkryć. W związku z tym, inwestowanie w edukację i rozwój pracowników jest nieodzowne dla ciągłego postępu i utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się świecie.

Na co powinni dziś zwracać uwagę przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje innowacje?

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje innowacje muszą zwrócić szczególną uwagę na zapotrzebowanie na rynku. Należy stale badać rynek w celu zrozumienia jego potrzeb i preferencji klientów. Trzeba zwracać uwagę na odbiór wprowadzanych innowacji na rynku, aby podążać z innowacjami w odpowiednim kierunku. Kluczowy jest także dostęp do różnorodnych form finansowania wprowadzanych rozwiązań. Dokładne planowanie kosztów związanych z rozwojem innowacji zabezpieczy źródła finansowania, a aktywne poszukiwanie inwestorów i dotacji pomoże w zrealizowaniu celu.

Jakie w Pani ocenie  znaczenie ma wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości dla regionu i gospodarki?

Wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości ma ogromne znaczenie dla regionu i gospodarki. Tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwijanie innowacyjnych projektów przyczynia się często do powstawania nowych miejsc pracy, co zmniejsza bezrobocie w regionie i bezpośrednio wpływa na dochody jego mieszkańców. Innowacyjne przedsiębiorstwa często wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, które są lepszej jakości oraz inwestują w edukację i szkolenia swoich pracowników, co podnosi ogólny poziom kompetencji i umiejętności w regionie. Rozwój przedsiębiorczości często niesie także za sobą inwestycję w infrastrukturę, a więc transport, komunikację czy technologie. Oznacza to, że regiony, które wspierają innowacje stają się bardziej konkurencyjne i przyciągają inwestorów z całego kraju i zagranicy, a za tym idzie napływ środków finansowych. To wszystko przyczynia się do lepszych warunków życia dla mieszkańców, poprawia konkurencyjność regionu i stymuluje na wzrost gospodarczy kraj.

Co sądzi Pani o projektach takich jak Strefa Informacji Biznesowej czy Sektor Innowacji?

Strefa Informacji Biznesowej prowadzona przez Wrocławski Park Technologiczny to centrum wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami, które mają na celu je wspierać. Jest to fantastyczna inicjatywa zdobycia wiedzy na temat możliwości wsparcia przedsiębiorstwa w jego innowacyjnych pomysłach, pomoc ze skomunikowaniem go z odpowiednią instytucją, która może zapewnić finansowanie jego pomysłu na rozwój albo zapewnić dostęp do np. do szkoleń. WARR przy realizowaniu swoich projektów często organizuje spotkania w ramach SIB, aby dotrzeć z informacją o możliwym wsparciu do jak najszerszego grona odbiorów. Warto wspomnieć, że SIB proponuje spotkania zarówno online jak i stacjonarnie we Wrocławiu, co ułatwia dotarcie do przedsiębiorców, którzy preferują tradycyjne formy kontaktu, ale też do przedsiębiorców spoza najbliższej okolicy w formie spotkań online. Z naszego doświadczenia, przedsiębiorcy poznani poprzez SIB, wracają do nas zainteresowani uczestnictwem w wybranym projekcie, dlatego cieszymy się, że jesteśmy jego częścią.

Dzięki programom finansowanym z Funduszy Europejskich oraz różnorodnym inicjatywom, WARR stwarza korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i technologicznego regionu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, jakie konkretne instrumenty są dostępne dla firm, jaką rolę odgrywają wykwalifikowani pracownicy w procesie innowacji oraz na co powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoje innowacje.

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024