Jak Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wspiera rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości?

Jak Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wspiera rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości?

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w swojej działalności nie ogranicza się jedynie do rejestracji osób bezrobotnych i aktywizacji zawodowej. Jego misja obejmuje również wsparcie dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą. Poprzez różnorodne formy wsparcia, zarówno finansowe, jak i merytoryczne, urząd ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie. Dzięki inicjatywom takim jak Strefa Informacji Biznesowej czy współpracy z Funduszami Europejskimi, PUP tworzy dogodne warunki dla lokalnych przedsiębiorców i innowatorów. O szczegółach tych działań rozmawiamy z Arkadiuszem Łukaszów, rzecznikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Jak Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wspiera rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości?

Arkadiusz Łukaszów: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu istnieje nie tylko po to, by rejestrować osoby bezrobotne oraz doprowadzać do ich aktywizacji zawodowej, lecz także aby pomagać tym wszystkim, którzy chcą wykonywać działalność na własny rachunek. Oferuje on różne formy wsparcia, nie tylko finansowego. Trzeba jednak pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków, aby otrzymać pomoc z urzędu pracy, należy spełnić szereg warunków, w tym przejść przez odpowiednią procedurę administracyjną. Wsparcie przedsiębiorców oferowane przez PUP ma zawsze charakter publiczny, tzn. urząd ogłasza kto, kiedy i na jakich warunkach może skorzystać z określonej pomocy – takie podejście ma zapewnić równe szanse wszystkim przyszłym oraz aktualnym przedsiębiorcom. Pamiętajmy jednak, że wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu udzielane jest do czasu zaangażowania wszystkich środków finansowych posiadanych na daną formę aktywizacji zawodowej.


Z jakich konkretnych instrumentów przedsiębiorcy i innowatorzy mogą obecnie korzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy ?

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu prowadzi nabory wniosków w ramach programów z Funduszu Pracy, PFRON oraz Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska  (FEDS+). W ramach ww. programów można ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, refundację składek społecznych ZUS, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnianie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50. Rok życia, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (nabór jest ogłaszany na stronie urzędu)oraz staże

Co jest dziś kluczowe w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce ?

Jak pokazują badania prowadzone w różnych ośrodkach akademickich, system innowacji w Polsce charakteryzuje się niskimi wskaźnikami wdrożenia innowacji w porównaniu z UE, przy czym najgorzej wypadają małe przedsiębiorstwa. Głównym problemem tego systemu są drastycznie niskie nakłady. Ze względu na wysokie ryzyko badań, małe i średnie firmy prowadzą prace badawczo-rozwojowe stosunkowo rzadziej niż duże przedsiębiorstwa. Działalność sektora MSP w Polsce opiera się głównie na wewnętrznym wysiłku przedsiębiorstw. Brak jest jednak współpracy, zarówno między przedsiębiorstwami, jak i między przedsiębiorstwami a typowymi jednostkami badawczymi. Korzystanie z usług uczelni, placówek badawczych czy zaplecza firm doradztwa technicznego odbywa się w minimalnym stopniu. Ponadto, niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo wysoki udział nakładów na badania podstawowe, przy jednoczesnym spadku nakładów na prace rozwojowe. Jednak dążenie do zbudowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce nie może sprowadzać się jedynie do deklaratywnych zapisów w dokumentach strategicznych.

Jednym ze sposobów realnego wspierania innowacyjności jest tworzenie warunków instytucjonalnych i infrastrukturalnych sprzyjających komercjalizacji obiecujących efektów badań. Ocena perspektyw i kierunków rozwoju nauki w obecnych warunkach gospodarczych stanowi niezwykle złożone i obarczone wysokim stopniem ryzyka zadanie. Mając na uwadze takie obserwowane zjawiska, jak choćby konwergencja rynków, czy wysoka interdyscyplinarność problemów badawczych, przy jednocześnie niespotykanej dotychczas mobilności zasobów ludzkich oraz kapitału, przewidywanie w perspektywie długoterminowej wydaje się nieść ze sobą duży margines błędu. Wydaje się, że w dobie globalizacji szczególnego znaczenia nabiera międzynarodowa obecność oraz uznanie dla wyników badań i dorobku naukowego (zwłaszcza młodych) naukowców w kraju i za granicą. Warto także brać pod uwagę możliwości absorpcyjne rynku oraz politykę finansowania działalności badawczo-rozwojowej, gdyż determinuje ona priorytety rozwoju badań w kraju.

Na co powinni dziś zwracać uwagę przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje innowacje ?

Klienci stają się coraz bardziej wymagający, poszukując nie tylko produktów i usług, ale także wartościowych doświadczeń oraz zrównoważonych relacji z markami. Wraz z rosnącym wpływem technologii i globalizacji, przedsiębiorcy muszą szybko adaptować się do zmieniających się trendów i oczekiwań, aby zachować konkurencyjność na rynku. W tym kontekście powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu staje się kluczowym partnerem dla firm, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także merytoryczne. Oprócz zmiany wymagań i zachowań klientów, przedsiębiorcy muszą również liczyć się ze zmieniającym się profilem zatrudnianych osób. W obliczu zmian demograficznych oraz ewoluującego rynku pracy, poszukiwanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla firm.

Jakie znaczenie wg Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ma wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości dla regionu i gospodarki ?

Szansą na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw jest koncentracja wsparcia publicznego na regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 na mapie dolnośląskich inteligentnych specjalizacji znalazły się: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT). Działania podejmowane w celu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości wpływają pozytywnie na regionalną gospodarkę, co w efekcie końcowym przekłada się na niską stopę bezrobocia (według stanu na dzień 31 marca 2024 r.: miasto powiat Wrocław gdzie stopa bezrobocia wynosi 1,7%, powiat wrocławski gdzie stopa bezrobocia wynosi 1,5%).


Jak Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ocenia znaczenie inicjatyw takich jak SIB i Sektor Innowacji?

Strefa Informacji Biznesowej przy Wrocławskim Parku Technologicznym jednoznacznie ukazuje korelacje pomiędzy administracją publiczną, biznesem i nauką. Współpraca pomiędzy „ekosystemem” biznesu, administracji i nauki opiera się na ścisłej współpracy zaangażowanych osób w niesienie wsparcia przedsiębiorcom poprzez edukację, wsparcie merytoryczne i naukowe. Realizacja wspólnych celów poprzez wspólne konsultacje na rzecz rozwoju lokalnego biznesu pod szyldem SIB sprawia, że ta przestrzeń nieustannie przechodzi proces ewaluacji, czego następstwem jest fakt przekształcania się SIB w dynamiczne serce biznesu.

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024