OFERTA DLA BIZNESU

OFERTA DLA BIZNESU

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska prowadzi kompleksową obsługę wszelkich form współpracy z biznesem, uwzględniając potrzeby przedsiębiorstw, chcących podnosić swoją konkurencyjność. Od lat współpracujemy z gospodarką i znamy oczekiwania rynku.

Dowiedz się więcej

Poznaj PWr!

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska prowadzi kompleksową obsługę wszelkich form współpracy z biznesem, uwzględniając potrzeby przedsiębiorstw, chcących podnosić swoją konkurencyjność. Od lat współpracujemy z gospodarką i znamy oczekiwania rynku.

 • Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław
 • www.pwr.edu.pl

 • biznes@pwr.edu.pl
 • 71 320 23 31

Przejdź do

Oferta dla biznesu
Obszary wsparcia
Współpraca z biznesem
Historie sukcesów

Oferta dla biznesu

Politechnika Wrocławska prowadzi kompleksową obsługę wszelkich form współpracy z biznesem, uwzględniając potrzeby przedsiębiorstw, chcących podnosić swoją konkurencyjność. Od lat współpracujemy z gospodarką i znamy oczekiwania rynku. Opracowaliśmy efektywne zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi, za co otrzymaliśmy nagrodę LUMEN, przyznaną przez przedstawicieli świata nauki i biznesu, inicjujemy i koordynujemy współpracę naukowców
z przedsiębiorcami, doradzamy w zakresie wyboru właściwego zespołu badawczego, laboratorium lub specjalisty z Politechniki Wrocławskiej. Niezależnie od zlecenia – ekspertyzy, opinii lub badania, nasze doświadczenie pozwoli na rozwiązanie problemów i wskazanie alternatywnych jednostek do współpracy. Identyfikujemy i monitorujemy projekty naukowo-badawcze o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, informujemy i doradzamy w zakresie możliwości i procedur transferu technologii oraz pozyskiwania i wsparcia finansowego w ramach projektów unijnych lub NCBiR.
Zapewniamy obsługę formalno-prawną w zakresie negocjowania, przygotowywania, zawierania, realizacji i rozliczania umów dotyczących realizacji prac badawczych, umów konsorcjum oraz umów o współpracy naukowo-badawczej, wspieramy innowacyjne pomysły.
W procesie pozyskiwania partnerów biznesowych; współpracujemy m.in. z izbami gospodarczymi, parkami technologicznymi, naukowymi i przemysłowymi, oferujemy także dostęp do informacji patentowej i szkolenia w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów patentowych baz danych, ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, w tym również zabezpieczenia interesów przedsiębiorstw przy wprowadzaniu nowych produktów i marek na rynek.
W swojej ofercie naukowo-badawczej Politechnika posiada szereg usług w zakresie prowadzenia badań naukowych, ekspertyz i opinii. Badania te realizowane są w ponad 250 nowoczesnych laboratoriach badawczych oraz 10 laboratoriach akredytowanych.

Dysponujemy ofertą dla firm poszukujących innowacyjnych produktów oraz nowoczesnych technologii, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania, sterowania i monitorowania procesów i technologii. Laboratoria PWr posiadają uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferują badania i usługi oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi w UE.

Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami.

Dowiedz się więcej

BRANŻE WSPIERANE PRZEZ POLITECHNIKĘ WROCŁAWSKĄ

 • Akustyka

 • Architektura

 • Automatyka

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Biofizyka

 • Biotechnologia

 • Budownictwo

 • Budowa maszyn

 • Chemia

 • Fizyka

 • Finanse

 • Elektrotechnika

 • Energetyka

 • Elektronika

 • Geodezja

 • Geologia

 • Górnictwo / wydobycie surowców

 • Inżynieria

 • Informacja i komunikacja

 • Informatyka / IT

 • Matematyka stosowana

 • Mechanika

 • Ochrona środowiska

 • Produkcja

 • Psychologia w biznesie

 • Przemysł 4.0

 • Transport

 • Zarządzanie

Obszary wsparcia

ŁĄCZYMY zespoły naukowe (ekspertów) z partnerami biznesowymi. PROFESJONALNY ZESPÓŁ koordynuje współpracę i dopełnia formalności między naukowcem, a przedsiębiorcą. OBSŁUGA w zakresie negocjowania, przygotowania, zawierania, realizacji i rozliczania umów/zleceń. JAK ZGŁOSIĆ WYNIK BADAŃ, WYNALAZEK? Pomagamy dokonać zgłoszenia wyniku badań. Udzielamy kompleksowych informacji na temat prawa autorskiego, patentów. Zapewniamy obsługę formalno-prawną i procedowanie ochrony prawnej własności intelektualnej i przemysłowej. JAK ZAINTERESOWAĆ PRZEDSIĘBIORCĘ? Promujemy ofertę badań, technologii, szkoleń i wynalazków, laboratoriów oraz kluczowej aparatury. Organizujemy spotkania z firmą w celu nawiązania współpracy. Organizujemy wydarzenia związane z transferem wiedzy z Uczelni do gospodarki. UMOWA I INNE FORMALNOŚCI? Opracowujemy oraz procedujemy umowę o współpracy z przedsiębiorcą. Może to być to umowa o współpracy naukowo-badawczej, umowa konsorcjum, zlecenie prac badawczych.  Pomagamy przygotować dokumentację do przystąpienia w przetargu jako podwykonawca. Nadzorujemy  i obsługujemy projekty mające charakter komercyjny . Nadzorujemy  i obsługujemy zlecane przez podmiot zewnętrzny prace badawcze o charakterze ekspertyz lub opinii, w tym opinii sądowych. OTRZYMASZ DOSTĘP DO: innowacji, technologii, badań, szkoleń, laboratoriów i kluczowej aparatury, bazy wynalazków.

Przejdź do obszaru

Dostęp do laboratoriów
Badania i analizy
Wynajem aparatury
Badania komercyjne i wdrożenia
Dofinansowania na innowacje
Wsparcie w zakładaniu i rozwijaniu firmy
Edukacja przedsiębiorców
Organizacja konferencji i wydarzeń
Wsparcie w działaniach rekrutacyjnych
Działania networkingowe
Działania CSR

DOSTĘP DO LABORATORIÓW

Politechnika Wrocławska posiada bogatą bazę ponad 250 specjalistycznych laboratoriów badawczych, mogących wykonać szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.
Uczelnia dysponuje również 10 laboratoriami akredytowanymi, posiadającymi uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferujących badania i usługi oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi w UE.
W Politechnice funkcjonuje jednostka specjalizująca się w obsłudze zapytań badawczych, która wyręcza przedsiębiorcę zainteresowanego badaniami w odnalezieniu odpowiedniego laboratorium oraz wspomaga proces nawiązania współpracy z zachowaniem najwyższego poziomu obsługi.

Dowiedz się więcej

BADANIA I ANALIZY

Kadra Politechniki Wrocławskiej to ponad 2000 ekspertów z wielu branż świadczących usługi z zakresu ponad 400 specjalistycznych badań, technologii i ekspertyz prowadzonych w najnowocześniejszej infrastrukturze na rzecz podmiotów zewnętrznych.
Dodatkowo laboratoria akredytowane wykonują badania z zakresu certyfikacji, wzorcowania aparatury, oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi w UE.

Dowiedz się więcej

WYNAJEM APARATURY

Politechnika Wrocławska dysponuje nowoczesną aparaturą badawcza. Naukowcy w ramach laboratoriów mają dostęp do ponad 300 urządzeń i stanowisk badawczych. Dodatkowo w 2018 r. oddano do użytku kompleks GEO3M. Jest to unikatowe na skalę europejską centrum
badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii, pochodzących z różnych źródeł, ukierunkowane na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. W budynku znajduje się infrastruktura B+R zlokalizowana w dwunastu laboratoriach pięciu wydziałów Politechniki Wrocławskiej.

Dowiedz się więcej

BADANIA KOMERCYJNE I WDROŻENIA

Politechnika Wrocławska dzięki działaniu Centrum Innowacji i Biznesu oraz Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii wspiera prowadzenie badań komercyjnych ukierunkowanych na wdrożenie. Wspieramy transfer innowacji z nauki do przemysłu poprzez kompleksową obsługę procesu komercjalizacji, promocję rozwiązań technologicznych wypracowanych w środowisku naukowym oraz pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami. Prowadzimy także doradztwo oraz specjalistyczne szkolenia dla środowiska naukowego w zakresie metod i sposobów komercjalizacji.

Wsparcie komercjalizacji wyników badań obejmuje następujące, główne zadania tj, pomoc doradcza dla zespołów naukowych na etapie planowania projektów badawczych (w zakresie istniejących potrzeb rynku, opłacalności finansowej wdrożenia, stanu techniki itp.), kontakty z naukowcami, scouting projektów badawczych i selekcja powstających w nich rezultatów,
analiza, ocena i wartościowanie rezultatów badawczych (analizy due diligence: możliwych zastosowań, przewag konkurencyjnych, gotowości wdrożeniowej, statusu własności intelektualnej, potencjału rynkowego oraz wycena), poszukiwanie nabywców dla wybranych rezultatów badawczych (tworzenie oferty technologicznej PWr i jej promocja w mediach, udział w targach branżowych, kontakty bezpośrednie z firmami), negocjowanie warunków transakcyjnych z nabywcami technologii,
udział w opracowywaniu i zawieraniu umów (sprzedażowych, licencyjnych i wdrożeniowych), współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PWr (Dział Własności Intelektualnej i Ochrony Patentowej, Biuro Prawne, Kwestura).
Dodatkowo w swojej ofercie Politechnika posiada szeroką gamę rozwiązań zastrzeżonych. W ramach współpracy Politechnika Wrocławska może Państwu zaoferować transfer istniejących już technologii, ich rozwój lub kompleksowe wdrożenie, jak również realizację nowych wspólnych przedsięwzięć generujących innowacje techniczne „szyte na miarę” Państwa potrzeb.
Wybrane rozwiązania stworzone przez pracowników Politechniki Wrocławskiej mogą Państwo znaleźć w wyszukiwarka wynalazków

Dowiedz się więcej

WSPARCIE W ZAKŁADANIU I ROZWIJANIU FIRMY

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Wrocławskiej powstał w 2006 roku. Jego misją jest szerzenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wsparcie komercjalizacji wiedzy i technologii wśród osób ze środowiska akademickiego. AIP świadczy usługi w zakresie doradztwa, preinkubacji oraz inkubacji. Wsparł powstanie ponad 250 firm akademickich. Dla swoich klientów uruchomił punkt porad prawnych, księgowo-podatkowych, dotacyjnych i biznesowych. Promuje przedsiębiorczość akademicką poprzez organizację szkoleń, konferencji, warsztatów i konkursów przedsiebiorczości. AIP wchodzi w skład szerszej inicjatywy wsparcia przedsiębiorców akademickich-Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego i 12 uczelni dolnośląskich.

Dowiedz się więcej

EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW / DOKSZTAŁCANIE

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości organizuje warsztaty, szkolenia i webinaria skierowane do przedsiebiorców akademickich z obszaru prawa, księgowości, finansowania działalności, własności intelektualnej, sprzedaży, marketingu internetowego, budowania własnej marki, pozyskania finansowania na rozwój firmy, certyfikacji wyrobów, pozyskania inwestora, a także z umiejętności „miękkich”, przykładowo negocjaje, wystąpienia publiczne.

Dowiedz się więcej

ORGANIZACJA KONFERENCJI I WYDARZEŃ

Politechnika Wrocławska jest miejscem, w ktorym organizowanych jest wiele wydarzeń w obszarze wspołpracy nauki z biznesem tj. konferencje naukowe, sympozja, eventy firmowe, szkolenia, panele dyskusyjne czy imprezy promocyjne. Wydarzenia te organizowane są przez wydziały, Centrum Innowacji i Biznesu oraz Centrum Kongresowe, ktore znajduje się na terenie głównego kampusu uczelni tuż przy pl. Grunwaldzkim, ważnym węźle komunikacyjnym Wrocławia oraz centrum rozrywkowo-handlowym. Ma doskonałe połączenia komunikacyjne z sercem miasta, głównym dworcem kolejowym i autobusowym oraz popularnymi hotelami.

Dowiedz się więcej

WSPARCIE W DZIAŁANIACH REKRUTACYJNYCH

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej to jednostka dedykowana współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami jako potencjalnymi pracodawcami dla studentów i absolwentów uczelni. Stwarza możliwości budowania marki pracodawcy poprzez współorganizację organizację wydarzeń takich jak targi pracy, prezentacje firm na kampusie czy programy rozwojowe: program mentoringpwy, cykle szkoleń i warsztatów dla studentów. Biuro Karier prowadzi portal pośrednictwa – bazę firm i instytucji publikujących oferty pracy i praktyk oraz bazę kandydatów. Aktualnie w bazie zarejestrowanych jest około 1500 pracodawców, publikujących średnio 300-500 ofert pracy i praktyk oraz około 6800 kandydatów.

Dowiedz się więcej

DZIAŁANIA NETWORKINGOWE

W ramach działalności związanej z tworzeniem oraz utrzymywaniem sieci kontaktów pomiędzy światem nauki i biznesu aktywnie organizujemy i współorganizujemy innowacyjne przedsięwzięcia wspierające łączenie naukowców z przedstawicielami otoczenia gospodarczego jak również rozpropagowujemy wśród społeczności akademickiej wydarzenia organizowane przez otoczenie gospodarcze. Przykładem takich spotkań może być np. ETNO Businnes Science Mixer, spotkanie, które w innowacyjnej formie warsztatów networkingowych, przy kawie parzonej przez mistrza baristów pozwoliło na zsiecowanie sfery nauki i biznesu.

Dowiedz się więcej

DZIAŁANIA CSR

Politechnika Wrocławska realizuje zadania związane z działaniami CSR poprzez uczestnictwo w wielu projektach przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu oraz zwiększających konkurencyjność Europy. Dzisiejsze zagadnienia Europy to dekarbonizacja,
green transition, cyfryzacja. Ponadto w 2020 r. powołane zostało na uczelni Centrum Zrownoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu, w którym we współpracy z otoczeniem zewnętrznym, realizowane są projekty wpisane w aktualne potrzeby związane z realizacją aktualnych krajowych polityk i strategii w tym m.in. Polityki Ekologicznej Polski, Polityki Energetycznej Polski, czy Polskiej Strategii Wodorowej. Dodatkowo, w ramach działalności Centrum oferowana jest współpraca, udział oraz wsparcie przy realizacji programów edukacyjnych, konkursów, kampanii społecznych związanych m.in. z ochroną środowiska. W PWr realizowane są również kwestie związane z polityką społeczeną oraz równościową (Uczelnia podpisała Plan Równości na lata 2022-2024, ktorego celem jest promowanie równości i różnorodności jako tych zasad, które umożliwiają wszystkim osobom pracującym i studiującym na uczelni dobrostan, rozwój i wykorzystanie swojego potencjału), a także wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej