Poznaj projekty ARLEG!

Poznaj projekty ARLEG!

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy realizuje projekty Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja oraz Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska. Zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółami!

Pierwszy projekt dedykowany jest osobom zwolnionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” oferuje środki finansowe na wsparcie osób:

 • przewidzianych do zwolnienia,
 • zagrożonych zwolnieniem,
 • odchodzących z rolnictwa,
 • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy(obowiązkowa forma wsparcia),
 • wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),
 • szkolenia zawodowe (w tym: stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń),
 • studia podyplomowe (maksymalny koszt 7 000,00 zł),
 • staże zawodowe – nie dłużej niż 6 miesięcy – uczestnikom przysługuje miesięczne stypendium naliczane proporcjonalnie do godzin zrealizowanego stażu w wysokości nie większej no iż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 480,00  zł./ osobę,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • dodatek relokacyjny (kwota dodatku wynosi 7 000,00 zł).

Drugi projekt jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA” oferuje środki finansowe na wsparcie osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
 • są osobami w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego
 • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., ( dot. umowy o prace, dot. umowy zlecenie)

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe oraz wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności(obowiązkowa forma wsparcia),
 • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, telefonicznie pod numerem telefonu: 76 862 27 77 wew. 22 lub 66, mailowo pod adresem e-mail: malgorzata.baran@arleg.eu,  bartek.wawrzyniak@arleg.eu  lub na stronie www.arleg.eu/projekty

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

 • 2 lipca, 2024

 • 27 czerwca, 2024

 • 11 czerwca, 2024