OFERTA DLA BIZNESU

OFERTA DLA BIZNESU

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Dowiedz się więcej

Poznaj UE Wrocław!

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

 • ul. Komandorska 118/120, Wrocław

 • www.ue.wroc.pl

 • kontakt@ue.wroc.pl

 • 71 368 01 00

Przejdź do

Oferta dla biznesu
Obszary wsparcia
Współpraca z biznesem
Historie sukcesów

Oferta dla biznesu

Działanie Centrum Współpracy z Biznesem podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy oraz oczekiwaniami otoczenia biznesowego, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa. Duże znaczenie ma potrzeba profesjonalizacji działań uczelni w relacjach z otoczeniem.
Podstawowe zadania Centrum Współpracy z Biznesem dotyczą koordynowania współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W szczególności Centrum zajmuje się:

• badaniem potrzeb i oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego,
• stymulowaniem procesów trwałej współpracy z partnerami z otoczenia Uczelni, jej nawiązywaniem i rozwijaniem,
• koordynowaniem przepływu informacji pomiędzy podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, a jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w sposób zapewniający profesjonalną obsługę od początku do końca procesu,
• pośredniczeniem w nawiązywaniu kontaktów między studentami, Uczelnią, pracodawcami i instytucjami rynku pracy w tym pośrednictwo praktyk, pracy i staży,
• koordynowaniem procesu włączania wybitnych absolwentów Uczelni w zróżnicowane formy rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów,
• realizacją projektów i programów rozwojowych we współpracy z biznesem w tym konsultowanie proponowanych przez Uczelnię programów kształcenia, zwiększanie zaangażowania praktyków w proces dydaktyczny,
• organizowaniem seminariów i konferencji na styku uczelnia-biznes, służących wymianie doświadczeń i promocji osiągnięć Uczelni,
• podejmowaniem działań służących rozwojowi relacji z przedsiębiorcami.

Dowiedz się więcej

BRANŻE WSPIERANE PRZEZ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 • Biotechnologia

 • Chemia

 • Finanse

 • Informatyka / IT

 • Informacja i komunikacja

 • NGO

 • Przemysł 4.0

 • Samorządy

 • Transport

 • Zarządzanie

 • Zrównoważony rozwój/zielona gospodarka

Obszary wsparcia

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji
Oferuje kompleksowe wsparcie w procesie praktycznego przenoszenia wiedzy powstałej w rezultacie prac badawczych prowadzonych na Uczelni do praktyki gospodarczej; wspiera realizację przez ekspertów UEW prac badawczych, ekspertyz, analiz, opinii o innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw (m.in. w ramach bonów na innowacje oraz innych projektów) w celu stworzenia nowych produktów / usług będących źródłem przewag rynkowych:

Centrum Współpracy z Biznesem
Odpowiada na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez m.in. tworzenie lub koordynowanie w porozumieniu z jednostkami Uczelni pakietów produktowych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego, dotyczących m.in. oferty dydaktycznej i innych form współpracy; monitoruje ścieżki zawodowe absolwentów; realizuje projekty rozwojowe z udziałem pracodawców i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości 
Wspiera działalność gospodarczą środowiska akademickiego: pracowników, studentów, absolwentów będących przedsiębiorcami lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorstw w formach MŚP, poprzez działania merytoryczne oraz między innymi poprzez udostępnianie przestrzeni biurowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przejdź do obszaru

Dostęp do laboratoriów
Badania i analizy
Wynajem aparatury
Badania komercyjne i wdrożenia
Dofinansowania na innowacje
Wsparcie w zakładaniu i rozwijaniu firmy
Edukacja przedsiębiorców
Organizacja konferencji i wydarzeń
Wsparcie w działaniach rekrutacyjnych
Działania networkingowe
Działania CSR

BADANIA I ANALIZY

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje wykonanie na rzecz przedsiębiorstw ekspertyz, analiz, opinii o innowacyjności (na potrzeby projektów unijnych), a także wykonuje prace badawcze polegające na stworzenie nowego (lub znacząco ulepszonego) produktu lub usługi w ramach dofinansowań dla przedsiębiorców typu Bon na Innowacje, Szybka Ścieżka, itp. uczelnia specjalizuje się w obszarze zarządzania (w tym informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie, e-commerce, itp.), finansów, a także technologii żywności i żywienia.

Dowiedz się więcej

BADANIA KOMERCYJNE I WDROŻENIA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje wykonanie na rzecz przedsiębiorstw ekspertyz, analiz, opinii o innowacyjności (na potrzeby projektów unijnych), a także wykonuje prace badawcze polegające na stworzenie nowego (lub znacząco ulepszonego) produktu lub usługi w ramach dofinansowań dla przedsiębiorców typu Bon na Innowacje, Szybka Ścieżka, itp. uczelnia specjalizuje się w obszarze zarządzania (w tym informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie, e-commerce, itp.), finansów, a także technologii żywności i żywienia. Zespoły Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają bogate i różnorodne doświadczenie we współpracy z partnerami zewnętrznymi i podejmują się również projektów interdyscyplinarnych, co powoduje, że są w stanie podjąć się rozwiązania nawet nietypowych problemów, a świadczone usługi są idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb partnerów. Uczelnia ma ponadto doświadczenie w projektowaniu strategii, programów, opinii dla samorządów.

Dowiedz się więcej

WSPARCIE W ZAKŁADANIU I ROZWOJU FIRMY

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi aktywną działalność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej (dla studentów i pracowników Uczelni) oraz dla start-upów. W ramach wsparcia można skorzystać z licznych bezpłatnych programów:

 • Akademia inQUBE;
 • Doradztwo zawodowe w przedsiębiorczości;
 • oraz webinarów i konsultacji indywidualnych z ekspertami (lista wydarzeń aktualizowana jest co miesiąc, łatwy, przyjazny system zapisów).

inQUBE oferuje ponadto przestrzeń biurową wraz z infrastrukturą oraz sale konferencyjne do wynajęcia.

Dowiedz się więcej