Poznaj wyniki badania BRadar+

Poznaj wyniki badania BRadar+

Wsparcie innowacyjnych projektów oferowane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zauważalny w skali kraju sposób wpływa na funkcjonowanie i pozycję konkurencyjną firm – dowodzą wyniki badania BRadar+ „Przedsiębiorcy”, przeprowadzonego w grupie przedsiębiorstw wnioskujących do NCBR.

Badanie BRadar+ to kompleksowe, cykliczne badanie efektów wsparcia udzielanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po analizie doświadczeń instytucji naukowych w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań przyszedł czas na ocenę potencjału polskich firm do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Sekcja Analiz i Ewaluacji NCBR wzięła pod lupę grupę firm wnioskujących do Centrum o dofinansowanie projektów w latach 2015-2020. Mogą one opracowywać nowatorskie rozwiązania zarówno samodzielnie, jak też w konsorcjach z innymi przedsiębiorstwami lub przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi.

Do końca 2020 roku ze wsparcia w ramach Programu Pomocowego NCBR skorzystało 3187 unikatowych firm w Polsce. W sumie o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz z programów finansowanych w budżetu krajowego ubiegało się 7700 podmiotów. Dla porównania, w 2020 roku nakłady na B+R ponosiło około 5,7 tys. rodzimych przedsiębiorstw.

– Prowadzenie prac B+R jest ważnym elementem stymulującym rozwój polskich firm, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki. Inwestycje w nowatorskie projekty, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich oraz krajowych źródeł finansowania, sprawiają, że poszerza się grono przedsiębiorstw zaangażowanych w opracowywanie oraz komercjalizację pionierskich produktów i usług. Dzięki temu oferta takich rozwiązań na rynku staje się coraz bogatsza i atrakcyjniejsza – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Badanie BRadar+ „Przedsiębiorcy”, oparte na danych wewnętrznych NCBR i danych pochodzących z przeprowadzenia ankiety wśród wnioskodawców, uwzględniało trzy momenty pomiaru:

  • w momencie składania wniosku, co odpowiada początkowej fazie realizacji projektu;
  • 3 lata od roku złożenia wniosku, co odpowiada fazie kończenia realizacji projektu;
  • 5-6 lat od roku złożenia wniosku, co odpowiada fazie trwałości projektu.

Na początku perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 o wsparcie starały się największe firmy, z najwyższym potencjałem i doświadczeniem B+R w Polsce. W kolejnych latach wnioski składały statystycznie coraz mniejsze firmy i z mniejszym doświadczeniem B+R.

– Dowodzi to wzrostu zainteresowania realizacją przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez firmy, które nie mają wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu tego typu prac. Jest to zarazem zgodne ze strukturą wielkościową firm ponoszących nakłady na B+R w Polsce, w której ilościowo zdecydowanie dominują  małe i średnie przedsiębiorstwa, ale 67 proc. nakładów B+R w grupie przedsiębiorstw  ponoszą duże firmy, a kolejne 20 proc. – przedsiębiorstwa średnie – tłumaczy Katarzyna Krok, kierownik Sekcji Analiz i Ewaluacji NCBR.

Zdecydowanie większym potencjałem w zakresie B+R charakteryzują się wnioskodawcy skuteczni, a więc beneficjenci. Jak wynika z badania, o ile doświadczenie w prowadzeniu prac B+R sprzyja uzyskaniu dofinansowania NCBR, o tyle nie eliminuje firm, które dopiero wkraczają na ścieżkę innowacji.

Dowiedz się więcej >

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024